ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - Πιστοποιητικά
 

Πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης και γέννησης καθώς και πολλές βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων εκδίδονται άμεσα με την αίτησή σας από οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο www.ermis.gov.gr μπορείτε να παραλαμβάνετε διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ηλεκτρονικά αφού πιστοποιηθείτε από κάποιο ΚΕΠ.
* Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθιερώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 ( ΦΕΚ 57/Α΄). Σύμφωνα με αυτήν, η υπηρεσία οφείλει να αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα και υπηρεσιακά και όχι από τον πολίτη, οποιοδήποτε από τα παρακάτω 28 δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διεκπεραίωση αιτήματος πολίτη:

1
Πιστοποιητικό γέννησης
 
2
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
3
Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων
 
4
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 
5
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
 
6
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 
7
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
 
8
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
 
9
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση
 
10
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 
11
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 
12
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
 
13
Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού
 
14
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση
 
15
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου
 
16
Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου
 
17
Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο.
 
18
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση
 
19
Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας
 
20
Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
21
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
22
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 
23
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
 
24
Βεβαίωση / Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης ή πιστοποιητικό υπαλληλικής ιδιότητας
 
25
Βεβαίωση αποδοχών / μισθοδοσίας
 
26
Βεβαίωση ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών
 
27
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθέωρησης
 
28
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' ή Β'